مهندسی برق - قدرت

 

نام دانشجو: محسن خدامی

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۲۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۳:۰۰


 

نام دانشجو: سید محمد امین موسوی سادات

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۰۴/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۸:۰۰


 

نام دانشجو: مجید اکبری نودهی

عنوان: -

روز: سه شنبه

تاریخ: ۰۶/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۰:۰۰


 

نام دانشجو: احسان افتخاری

عنوان: -

روز: دو شنبه

تاریخ: ۲۴/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۸:۰۰


 

نام دانشجو: ابراهیم رحیمی

عنوان: -

روز: دو شنبه

تاریخ: ۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۸:۳۰


 

نام دانشجو: محمدعلی معروفی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۰:۰۰


 

نام دانشجو: صفورا فقری

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۲:۰۰


 

نام دانشجو: مبین اسدی طولارود

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: رضا بابالو

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۸:۰۰


 

نام دانشجو: مهدی نوری نژاد

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۲:۰۰


 

نام دانشجو: سروش شرفیان اردکانی

عنوان: -

روز: سه شنبه

تاریخ: ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۰۹:۰۰


 

نام دانشجو: امین حسینی

عنوان: -

روز: چهار شنبه

تاریخ: ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۲:۳۰


 

نام دانشجو: روح اله امیرآبادی فراهانی

عنوان: -

روز: پنج شنبه

تاریخ: ۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۱:۰۰


 

نام دانشجو: مصطفی نادری

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۰:۰۰


 

نام دانشجو: سامان محبوبیان

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۲:۳۰


 

نام دانشجو: سعید فرهنگیان

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۸:۰۰