مهندسی برق - کنترل

 

نام دانشجو: زهیر عائلی املشی

عنوان: شبیه سازی و بهبود راندمان کمپرسورهای گریز از مرکز به روش هم آهنگی شیر کنترل آنتی سرج با سایر سیستم های کنترلی

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۲۴/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۸:۰۰


 

نام دانشجو: دیانا غیبی

عنوان: طراحی کنترل کننده به منظور جلوگیری از آریتمی قلبی بر اساس روش فیدبک تاخیر یافته زمانی

روز: شنبه

تاریخ: ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۰:۳۰


 

نام دانشجو: امید کریمی میانکفشه

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۱۲/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۰۷:۳۰


 

نام دانشجو: پری رخ حضرتی یادکوری

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۱۲/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۴:۳۰


 

نام دانشجو: ساناز نصرتی ساعد

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۲۲/‏۰۹/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۰۸:۰۰


 

نام دانشجو: سیما جعفری

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۲۲/‏۰۹/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۴:۰۰


 

نام دانشجو: سید محمد حسینی رستمی

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۱۳/‏۱۰/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۳۰


 

نام دانشجو: فاطمه نوباوه وطن

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۲۹/‏۱۰/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۴۵


 

نام دانشجو: فاطمه هوشمندان

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: علیرضا ریاحی فرد

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۰۰


 

نام دانشجو: حسین راحمی قره بلاغ

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۰۸:۰۰


 

نام دانشجو: بهزاد رسولی خانقاه

عنوان: -

روز: سه شنبه

تاریخ: ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: منصوره قزاانی

عنوان: -

روز: دو شنبه

تاریخ: ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۰۰


 

نام دانشجو: محمد مشهدی

عنوان: -

روز: دو شنبه

تاریخ: ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: مهسا مشهدی

عنوان: -

روز: دو شنبه

تاریخ: ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: شهریار نجفی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: علی توانایی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۳۰


 

نام دانشجو: محمد حاجی علی بیگی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۴:۰۰


 

نام دانشجو: روح الله بابائی ملک

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۸:۰۰


 

نام دانشجو: نیلوفر صالحی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۰۰