مهندسی برق - مخابرات

 

نام دانشجو: خاطره مشکینی بوئینی

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: ناصر افشین

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۰۰


 

نام دانشجو: محمد بکران چرخ

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۱۴/‏۰۹/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۴۵


 

نام دانشجو: مجتبی پورمحمد خاناپشتانی

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۰۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۰۹:۰۰


 

نام دانشجو: نادر حقی

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۰۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۳۰


 

نام دانشجو: رضا قاسمی شنستقی

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۰۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۳۰


 

نام دانشجو: فاطمه خلیلی

عنوان: -

روز: سه شنبه

تاریخ: ۱۲/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۰۹:۰۰


 

نام دانشجو: امیر احمدیان

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: سید سجاد میر شفیع

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: سبا الماسیان

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: احسان امین

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۱:۰۰


 

نام دانشجو: یوسف امیدی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰