مهندسی برق - الکترونیک

 

نام دانشجو: امیر کوثری

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۰۰


نام دانشجو: سید امیر گوهری

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: آرش ریخته گر

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۱۰/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۳۰


 

نام دانشجو: علی دیناروند

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۱۴/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: شبنم عندلیبی

عنوان: -

روز: سه شنبه

تاریخ: ۱۸/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: شهریار تمندانی

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: مهران بالارستاقی

عنوان: -

روز: یکشنبه

تاریخ: ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: مهدی تقی زاده

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۳۰