مهندسی برق - قدرت

 

نام دانشجو: فرید آدابی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۸:۰۰


 

نام دانشجو: جواد صفائی کوچکسرائی

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۰:۰۰


 

نام دانشجو: علی اکبر نصیری

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۴:۰۰


 

نام دانشجو: محمداحسان مسیبیان

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۰۳/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۷:۰۰


 

نام دانشجو: مسعود اصغری قراخیلی

عنوان: -

روز: سه شنبه

تاریخ: ۰۴/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۸:۰۰


 

نام دانشجو: مهرداد بیک وردی

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۸:۰۰