روزها و ساعات حضور : زمان حضور در صفحه‌ی شخصی اساتید قراردارد

 

خانم دکتر سودابه سلیمانی

مدیر محترم گروه برق-قدرت و کنترل

صفحه‌ی شخصی


‌‌‌آقای دکتر میدیا رشادی

مدیر محترم گروه مهندسی کامپیوتر و مکاترونیک

صفحه‌ی شخصی


آقای دکتر عباس کوچاری

مدیر محترم گروه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

صفحه‌ی شخصی


آقای دکتر مهدی خطیر
مدیر محترم گروه برق - الکترونیک و مخابرات

صفحه‌ی شخصی


آقای دکتر شهرام اعتمادی‌حقیقی

مدیر محترم گروه مهندسی مکانیک

صفحه‌ی شخصی