مهندسی مکانیک

 

مرتب شده بر اساس نام رشته و گرایش، نام خانوادگی و نام استاد، نام درس

ردیف رشته گرایش نام خانوادگی استاد نام استاد نام درس طرح درس
۱ مهندسی مکانیک ساخت و تولید سلیمانی‌مهر حمید روش‌های غیرسنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی) دانلود
۲ مهندسی مکانیک ساخت و تولید سلیمانی‌مهر حمید طراحی اجزاء ۱ دانلود
۳ مهندسی مکانیک ساخت و تولید سلیمانی‌مهر حمید مکاترونیک ۱ دانلود
۴ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی اعتمادی‌حقیقی شهرام کنترل پیشرفته ۱ دانلود
۵ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی خیاط مرتضی ترمودینامیک پیشرفته دانلود
۶ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها خیاط مرتضی مکانیک سیالات ۱ دانلود
۷ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها خیاط مرتضی مکانیک سیالات ۲ دانلود
۸ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی خیاط مرتضی مکانیک سیالات پیشرفته دانلود
۹ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی فقیدیان سیدعلی مواد مرکب پیشرفته دانلود
۱۰ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی فقیدیان سیدعلی مقاومت مصالح پیشرفته دانلود
۱۱ مهندسی مکانیک جامدات فقیدیان سیدعلی مواد مرکب دانلود
۱۲ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی فقیدیان سیدعلی تئوری الاستیسیته ۱ دانلود
۱۳ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مقصودپور عادل ارتعاشات اتفاقی دانلود
۱۴ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها مقصودپور عادل کنترل پیشرفته ۱ دانلود
۱۵ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها مقصودپور عادل کنترل دیجیتال دانلود
۱۶ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها مقصودپور عادل کنترل غیرخطی دانلود
۱۷ مهندسی مکانیک جامدات و سیالات مقصودپور عادل کنترل اتوماتیک دانلود
۱۸ مهندسی مکانیک جامدات مدنی‌پور محمدرضا مدیریت و کنترل پروژه دانلود
۱۹ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها مدنی‌پور محمدرضا نقشه کشی صنعتی ۱ دانلود
۲۰ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها مدنی‌پور محمدرضا نقشه کشی صنعتی ۲ دانلود
۲۱ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی زارع مسعود انتقال حرارت جابجایی پیشرفته دانلود
۲۲ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی زارع مسعود مکانیک سیالات پیشرفته دانلود
۲۳ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی زارع مسعود مبدل حرارتی دانلود
۲۴ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی زارع مسعود ترمودینامیک ۲ دانلود
۲۵ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی زارع مسعود آزمایشگاه ترمودینامیک دانلود
۲۶ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها اشرفی نریمان مقاومت مصالح ۱ دانلود
۲۷ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها اشرفی نریمان فیزیک ۲ دانلود
۲۸ مهندسی مکانیک همه گرایش‌ها اشرفی نریمان فیزیک ۱ دانلود
۲۹ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی و تبدیل انرژی اشرفی نریمان مکانیک محیط‌های پیوسته ۱ دانلود
۳۰ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی نوبختی محمدحسن توربوماشین ها دانلود
۳۱ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی نوبختی محمدحسن دینامیک گازهای پیشرفته دانلود
۳۲ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی نوبختی محمدحسن موتورهای احتراق داخلی دانلود
۳۳ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی قره قانی آیت اله دینامیک سیالات محاسباتی ۱ دانلود
۳۴ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی قره قانی آیت اله ریاضیات پیشرفته ۱ دانلود
۳۵ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی امام علی مکانیک محیط‌های پیوسته ۱ دانلود
۳۶ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی امام علی استاتیک دانلود
۳۷ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی امام علی دینامیک دانلود
۳۸ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دیزجی نادر آزمایشگاه مکانیک سیالات دانلود
۳۹ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دیزجی نادر روش‌های طراحی مهندسی دانلود
۴۰ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دیزجی نادر سیستم‌های اندازه گیری دانلود
۴۱ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دیزجی نادر مکانیک سیالات ۱ دانلود
۴۲ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دیزجی نادر یاتاقان وروغنکاری دانلود
۴۳ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی شاهرودی شهرام آزمایشگاه انتقال حرارت دانلود
۴۴ مهندسی مکانیک ساخت و تولید رحمتی صادق زبان تخصصی دانلود
۴۵ مهندسی مکانیک ساخت و تولید رحمتی صادق سمینار دانلود
۴۶ مهندسی مکانیک ساخت و تولید رحمتی صادق ماشین‌های کنترل عددی پیشرفته دانلود
۴۷ مهندسی مکانیک ساخت و تولید رحمتی صادق مقاومت مصالح دانلود
۴۸ مهندسی مکانیک همه گرایشها نجفی محمد ترمودینامیک ۱ دانلود
۴۹ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی نجفی محمد انتقال حرارت پیشرفته (هدایت) دانلود
۵۰ مهندسی مکانیک همه گرایشها نجفی محمد زبان تخصصی دانلود
۵۱ مهندسی مکانیک همه گرایشها نجفی محمد زبان تخصصی پیشرفته دانلود
۵۲ مهندسی مکانیک همه گرایشها ابراهیمیان محمدرضا استاتیک دانلود
۵۳ مهندسی مکانیک همه گرایشها ابراهیمیان محمدرضا آزمایشگاه مقاومت دانلود