مهندسی کامپیوتر

 

مرتب شده بر اساس نام رشته و گرایش، نام خانوادگی و نام استاد، نام درس

ردیف رشته گرایش نام خانوادگی استاد نام استاد نام درس طرح درس
۱ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شریفی آرش رایانش تکاملی دانلود
۲ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شریفی آرش روش‌ها و سیستم‌های فازی دانلود
۳ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شریفی آرش شبکه‌های عصبی دانلود
۴ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شریفی آرش یادگیری ماشین دانلود
۵ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شریفی آرش الگوریتم های هوش جمعی دانلود
۶ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شریفی آرش داده کاوی پیشرفته دانلود
۷ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی کوچاری عباس بینایی کامپیوتر دانلود
۸ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی کوچاری عباس پردازش زبان طبیعی دانلود
۹ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی کوچاری عباس تصویرپردازی رقمی دانلود
۱۰ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی کوچاری عباس گفتارپردازی رقمی دانلود
۱۱ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی کوچاری عباس سیگنالها و سیستمها دانلود
۱۲ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی میرزارضائی میترا شناسایی الگو دانلود
۱۳ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی میرزارضائی میترا شناسایی ساختاری الگو دانلود
۱۴ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی میرزارضائی میترا نظریه بازی‌ها دانلود
۱۵ مهندسی کامپیوتر نرم افزار رضایی علی سیستمهای توزیعی دانلود
۱۶ مهندسی کامپیوتر نرم افزار رضایی علی سیستمهای عامل پیشرفته دانلود
۱۷ مهندسی کامپیوتر نرم افزار رضایی علی مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار (معماری نرم افزار) دانلود
۱۸ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر جاسبی سمیه معماری کامپیوتر پیشرفته دانلود
۱۹ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر رشادی میدیا سنتز سیستمهای دیجیتال دانلود
۲۰ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر رشادی میدیا سیستمهای روی تراشه دانلود
۲۱ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر رشادی میدیا شبکه های میان ارتباطی دانلود
۲۲ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر رشادی میدیا طراحی با زبان های توصیف سخت افزار دانلود
۲۳ مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات محبوبی بهراد هوش تجاری دانلود
۲۴ مهندسی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار رحمانی امیرمسعود سیستم عامل پیشرفته دانلود
۲۵ مهندسی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار رحمانی امیرمسعود طراحی سیستم‌های مطمئن دانلود