فرم‌های آموزش

فرم‌های خام بخش آموزش دانشکده:

1- فرم خام سنوات تحصیلی ( در قالب فایل doc)

2- فرم خام سنوات تحصیلی ( در قالب فایل pdf)

3- فرم مشخصات دانشجویان

با توجه به موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی و انجام فرآیند الکترونیکی برخی از روال‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی اخد سنوات تحصیلی می‌بایست مراحل ذیل را انجام دهند:

1. تکمیل فایل doc فرم سنوات تحصیلی (فرم خام سنوات تحصیلی ( در قالب فایل doc)

2. تبدیل فرم تکمیل شده فوق به فایل pdf 

3. تکمیل فرم مشخصات دانشجویان (فرم مشخصات دانشجویان )

ارسال فرم‌های فوق‌الذکر از طریق ایمیل به مدیر گروه

لینک مدیران گروه دانشکده مکانیک،برق و کامپیوتر

فرم درخواست دانشجویی

1- فرم درخواست دانشجویی را از لینک دریافت نمایید و به همراه فرم مشخصات دانشجو به مدیر گروه ایمیل نماید.

فرم انصراف از تحصیل

فرم خام انصراف از تحصیل

فرم‌های میهمانی

فرم میهمانی به سایر واحدهای دانشگاهی

میهمانی به سایر واحدهای دانشگاهی در صورتی است:

1. دانشجوی مقطع کارشناسی ترم آخر بوده و فقط 14 واحد از واحدهای درسی مانده باشد.

2. دانشجوی کارشناسی ارشد درخواست درخواست اخذ درس جبرانی داشته باشد که در گروه ارائه نشده باشد.

فرم میهمانی به سایر دانشکده‌ها

میهمانی به سایر دانشکده‌ها در صورت تایید گروه آموزشی مربوطه و در صورت ارائه نشدن یا کامل بودن ظرفیت درس مورد نظر در دانشکده است.

فرم معادل‌سازی دروس

فرم خام معادل‌سازی دروس

فرم نمره سمینار 

فرم خام نمره سمینار

فرم درخواست ریزنمره قابل ترجمه یا در حال تحصیل

فرم خام درخواست ریزنمره قابل ترجمه یا در حال تحصیل

فرم ثبت نام با تاخیر دانشجویان پذیرفته شده

فرم خام ثبت نام با تاخیر دانشجویان پذیرفته شده

فرم کارآموزی

فرم خام کارآموزی